Slogan

Statut

PDF download

Statut zaklade „Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA“

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, broj 36/95 i 64/01), Odluke o osnivanju Zaklade od 07. svibnja 2010., Rješenja Ministarstva uprave, klasa UP/I-230-01/10-01/20 urbroj: 515-03-02-02/3-10-6 o odobravanju osnivanja Zaklade i određivanju njezinog upisa u Zakladni upisnik od dana 06. srpnja 2010., upraviteljica Zaklade MARISA SCIOLIS ŠKRAPIĆ predlaže Ministarstvu uprave dana 27. listopada 2010. godine

STATUT ZAKLADE „Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statut je osnovni pravni akt Zaklade te sadržava slijedeće odredbe o:

 • imenu i sjedištu Zaklade „Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA“ ( u daljnjem tekstu: Zaklada),
 • podacima o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade,
 • svrsi zaklade, uporabi njezinih prihoda odnosno krugu osoba koje se Zakladom potpomažu, te o načinu na koji se odobrava potpora,
 • tijelima upravljanja i zastupanja zaklade, te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i odgovornosti za rad njihovih članova,
 • donošenju odluka i objavi tih odluka,
 • ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju te na naknadu troškova,
 • odredbe o podnošenju izvješća o radu i podnošenju računa Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju zaklade,
 • pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva uprave te odredbe o prenamijeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.

Članak 2.

Osnivač Zaklade je Marisa Sciolis Škrapić, iz Rovinja, Nikole Tesle 4, i to Odlukom o osnivanju Zaklade, od dana 07. svibnja 2009. godine.

Ime Zaklade glasi: „Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA“

Sjedište Zaklade je u Rovinju, Nikole Tesle 4.

Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stekla je upisom u Zakladni upisnik, Zakladnu knjigu broj I, registarski broj zakladnog uloška 160, sve temeljem Rješenja Ministarstva uprave, Klasa:UP/I-230-01/10-01/20, ur.broj: 515-03-02-02/3-10-6.

Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske.
Određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja, Zaklada može poduzimati i u inozemstvu sukladno propisima Republike Hrvatske, te propisima države na čijem se području te aktivnosti poduzimaju.

Članak 3.

Zaklada ima pečat i logo.
Pečat Zaklade je okrugla oblika, promjera 35mm koji je obodno ispisan punim imenom: „Zaklada Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA“, a u sredini pečata je logo Zaklade s oznakom sjedišta Zaklade: „Rovinj“.

II. ZAKLADNA SVRHA

Članak 4.

„Svrha Zaklade je potpora redovitim studentima opredijeljenima pozivu tehničkog obrazovanja, potpora polaznicima glazbenih škola, te pomaganje Župi Sv. Eufemije u Rovinju.“
Zaklada će jednom godišnje raspisati natječaj te dodijeliti jednu novčanu potporu jednome od studenata tehničkih znanosti, te jednome od polaznika glabenih škola.
Postupak glede samog natječaja i dodjele potpore Zaklada će urediti zasebnim Pravilnikom, kojeg će donijeti na prijedlog Upravnog odbora, Predsjednica Uprave.
Jednom godišnje Zaklada će izdvajati određen dio sredstava radi pomoći Župi Sv. Eufemije u Rovinju, a čija će se visina odrediti svake godine u posebnom postupku, na sjednici Upravnog odbora, uz suglasnost Predsjednice Uprave.

III. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 5.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se od:
45.000 (četrdesetpet tisuća) kuna položenih na računu u Privrednoj banci d.d., poslovnica u Rovinju.
Zaklada ima samostalni kunski račun, a devizna sredstva Zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.
Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Ministarstva uprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarenja zakladne svrhe.
Osim imovine navedene u stavku I. ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

IV. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 6.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, statutom Zaklade i drugim aktima Zaklade.
Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

 • pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 300 €
 • fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 35€

Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

IV. TIJELA ZAKLADE

Članak 7.

Zakladna tijela određena osnivačkim aktom jesu: Upravni odbor i Upravitelj Zaklade.
Sukladno članku 21/3 Zakona o zakladama i fundacijama pravomoćnošću odluke o postavljanju zakladnih tijela prestaju ovlaštenja upravitelja zaklade.
Ovim Statutom utvrđuje se kao jedino zakladno tijelo:

 • Upravni odbor

Članak 8.

Upravni odbor broji pet članova. Mandat članova Upravnog odbora ograničen je na četiri (4) godine.
Upravni odbor Zaklade na prijedlog i uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora:

 • upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,
 • tumači Statut i druge opće akte Zaklade, donosi ih, te ih mijenja i dopunjuje
 • donosi Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade,
 • donosi Poslovnik o radu
 • donosi odluke o dodjeli potpore,
 • utvrđuje godišnji proračun Zaklade,
 • podnosi odgovarajuća izvješća o radu i polaže račun nadležnim tijelima o financijskom stanju Zaklade,
 • upravlja imovinom i odlučuje o korištenju imovine Zaklade,
 • odlučuje o prestanku rada Zaklade
 • donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Zaklade

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Zakladniku.
Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i to sve sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.
Rad u zakladnim tijelima je počastan i dobrovoljan, članovi zakladnih tijela nemaju pravo na nagradu za rad, ali imaju pravo na naknadu nužnih troškova sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova za rad u Zakladi, a koji Pravilnik donosi Upravni odbor uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora. Naknada nužnih troškova ne smije se isplaćivati na teret osnovne imovine Zaklade, te osiguranje naknade troškova ne smije bitno utjecati na ostvarenje svrhe Zaklade.

Članak 9.

Zakladnica i upraviteljica Marisa Sciolis Škrapić preuzima dužnost Predsjednice Upravnog odbora na neodređeno vrijeme.
Upravni odbor će uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora Pravilnikom propisati postupak imenovanja i razrješenja članova Upravnog odbora kao i postupak izbora i razrješenja novog Predsjednika Upravnog odbora koji će stupiti na dužnost nakon što Zakladnica prestane obnašati istu.
Predsjednica Uprave:

 • zastupa i predstavlja Zakladu samostalno i pojedinačno,
 • provodi odluke Upravnog odbora,
 • vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora,
 • predlaže Upravnom odboru opće i druge akte Zaklade
 • predlaže Upravnom odboru godišnji proračun,
 • podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
 • sastavlja izvješće Upravnom odboru
 • priprema odluke za Upravno vijeće i potpisuje akte Zaklade
 • obavlja i sve druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima, a koji nisu povjereni nekom drugom zakladnom tijelu

Predsjednica Upravnog odbora može imati zamjenika među članovima Upravnog odbora, koji ju zamjenjuje u slučaju odsutnosti i druge spriječenosti.
Odluku o postavljanju i promjeni zamjenika donosi Predsjednica Uprave.

Članak 10.

Zakladnica može člana Upravnog odbora kojeg je imenovala razriješiti:

 • na osobni zahtjev,
 • ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Zaklade,
 • ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze,
 • ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade,
 • u slučaju trajnije nesposobnosti za rad,
 • u drugim slučajevima kada je to opravdano objektivnim okolnostima.
 • Člana Upravnog odbora može razriješiti sam Upravni odbor uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora ako:
 • djeluje suprotno volji Zakladnika i Statutu Zaklade
 • svojim ponašanjem i javnim istupanjem narušava ugled Zaklade
 • nije sposoban obavljati dužnost člana Upravnog odbora zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga duže od 90 dana

Članak 11.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Postupak održavanja sjednica i donošenja odluka uredit će se Poslovnikom.
Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.
Sukladno čl.22/10 Zakona o zakladama i fundacijama Zaklada može osnovati Stručnu službu te za koordinaciju obavljanja poslova stručnih službi Zaklade zakladnici mogu imenovati Tajnika Zaklade. O predmetnom će pitanju na prijedlog i uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora, Upravni odbor odlučiti zasebnim aktom. Tajnik Zaklade ima pravo na naknadu i nagradu za rad, sve sukladno ovom Statutu.
Rad zakladnih tijela može se detaljnije urediti poslovnikom.

V. OBAVLJANJE PRAVNIH POSLOVA

Članak 12.

Za sklapanje pravnih poslova kojima se osnovna imovina Zaklade otuđuje, umanjuje ili opterećuje, potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva uprave.
Odluku o pravnim poslovima tekuće naravi (mjesečne isplate režijskih i drugih tekućih troškova i sl.), odluku o pravnim poslovima kojima se povećava imovina Zaklade, te odluku o raspolaganju plodovima osnovne imovine Zaklade Upravni odbor donosi samostalno uz suglasnost Predsjednice Uprave.

VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 13.

Statut je temeljni akt Zaklade i svi drugi opći akti Zaklade moraju biti sukladni odredbama Statuta.
Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor uz suglasnost Predsjednice Uprave.
Statut se mijenja na sjednici Upravnog odbora uz suglasnost Predsjednice Uprave.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.
Zaklada će se pretvoriti u fundaciju kada njezini prihodi više nisu dostatni za trajno ispunjavanje svrhe zaklade, sve sukladno čl.33. Zakona o zakladama i fundacijama, uz uvjet da se u statutu fundacije a i po prestanku iste odredi način na koji će se ime Zaklade „Dr.Ing.Dino Škrapić, MBA“ sačuvati od zaborava.

Članak 15.

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade predložit će Upravnom odboru opće akte (pravilnike) Zaklade kojim će se pobliže urediti određena pitanja iz ovog Statuta.

Članak 16.

Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog upraviteljice postaviti Ministarstvo uprave.

Članak 17.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kada ga odobri Ministarstvo uprave.

UPRAVITELJICA ZAKLADE
MARISA SCIOLIS ŠKRAPIĆ

Copyright Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA" 2024

Izrada web stranica: Netlex