Slogan

Pravilnik

PDF download
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe zaklade

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE „Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA”

Na temelju članka 8. stavka 3. točke 3. Statuta Zaklade „Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA” (u daljnjem tekstu: Statut) u svezi sa člankom 4. stavkom 3. Statuta, na prijedlog i uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora, na sjednici održanoj 18. ožujka 2011. godine, donosi:

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA OSTVARENJE SVRHE ZAKLADE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Zakladna svrha uređena je člankom 3. i 4. Statuta.

Radi ostvarenja svoje svrhe, Zaklada dodjeljuje maksimalnu neoporezivu stipendiju u Republici Hrvatskoj ili troškove upisnine (odnosno dijela upisnine) u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu nadarenim studentima, pod nazivom „Top stipendija Zaklade Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA” (u daljnjem tekstu: top stipendija), na način i temeljem postupka provedenog u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kreiterijima i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe Zaklade (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

 1. uvjeti i kriteriji za dodjelu top stipendija,
 2. postupak dodjele top stipendija,
 3. prava i obveze top stipendista.

II. UVJETI I KRITERIJI DODJELE TOP STIPENDIJA

Članak 3.

Radi dodjele top stipendija darovitim studentima/cama elektrotehničkog fakulteta, mogu se prijaviti na natječaj studenti/ice do navršenih 27 (dvadeset sedam) godina života koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da imaju naglašenu akademsku aktivnost – izvrsnost u studiju sa prosjekom ocjena 5,0 i što više položenih ispita;
 • koji su upisali VII. ili viši semestar i koji su do semestra u kojem se prijavljuju za top stipendiju došli u očekivanom vremenu studija;
 • da imaju barem 2 (dvije) preporuke eminentnih sveučilišnih profesora;
 • da imaju potvrdu o sudjelovanju u nastavi (demonstratura, vođenje tečaja i slično);
 • da imaju znanstvene i stručne radove objavljene u znanstvenim i stručnim časopisima;
 • da nisu korisnici neke druge slične top stipendije.

Članak 4.

Radi dodjele top stipendija nadarenim, talentiranim polaznicima diplomskog studija na glazbenoj akademiji ili visokoj glazbenoj školi, mogu se prijaviti na natječaj kandidati do navršenih 27 (dvadeset sedam) godina života koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da imaju naglašenu akademsku aktivnost – izvrsnost u studiju sa prosjekom ocjena višim od 4,6 i što više položenih ispita;
 • koji su upisali VII. ili viši semestar i koji su do semestra u kojem se prijavljuju za top stipendiju došli u očekivanom vremenu studija;
 • da imaju preporuku mentora;
 • da imaju potvrdu o redovitom pohađanju glazbene akademije ili više glazbene škole – studij klavira glavni predmet;
 • priložiti programe važnijih nastupa i kritike te navesti eventualne osvojene nagrade;
 • da nisu korisnici neke druge slične top stipendije.

Članak 5.

Upravni odbor Zaklade prilikom raspisivanja natječaja zadržava pravo da na prijedlog Predsjednice Upravnog odbora (dalje u tekstu: Predsjednica) propiše i druge posebne uvjete odnosno kriterije za kandidate.

III. POSTUPAK DODJELE TOP STIPENDIJA

Članak 6.

Početkom svake financijske godine Upravni odbor Zaklade donosi godišnji proračun kojim se određuje iznos planiranih top stipendija za rad Zaklade.

Upravni odbor zadržava pravo da temeljem rezultata natječaja utvrdi točne iznose top stipendija.

Predsjednica je ovlaštena da tijekom godine predloži Upravnom odboru preraspodjelu sredstava, ovisno o raspoloživim sredstvima.

Članak 7.

Nakon donošenja planiranog godišnjeg proračuna, Upravni će odbor objaviti na web stranici Zaklade javni natječaj za dodjelu top stipendija s propisanim uvjetima i kriterijima.

Natječaj za dodjelu top stipendija, jednom godišnje, raspisuje Predsjednica.

Upravni odbor na prijedlog Predsjednice osnovat će posebno povjerenstvo koje će provesti natječaj, utvrditi rezultate i podnijeti temeljem navedenog posebno izvješće Predsjednici, koja donosi odluku o dodjeli stipendija.

Povjerenstvo za dodjelu top stipendija darovitim studentima  elektrotehničkog fakulteta odlučiti će, na temelju prijavljene natječajne dokumentacije iz koje će biti razvidan uspjeh kandidata, kojeg će kandidata predložiti Upravnom vijeću za konačnog pobjednika natječaja. Povjerenstvo ima nadležnost propisati i dodatne uvjete natječaja u svrhu donošenja odluke.

Povjerenstvo za dodjelu top stipendija nadarenim, talentiranim polaznicima glazbene akademije ili više glazbene škole sastavit će, na temelju svojih stručnih preporuka, rang listu kandidata koja će biti dostavljena Upravnom vijeću radi donošenja konačne odluke o pobjedniku natječaja. Povjerenstvo ima nadležnost propisati dodatne uvjete natječaja u svrhu sastava rang liste.

Članak 8.

Natječaj sadrži:

 1. izvod iz ovog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele;
 2. rok u kojem se podnosi zahtjev;
 3. naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev;
 4. popis dokumenata koje je student/kandidat dužan priložiti uz zahtjev;
 5. upozorenje da se nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće uzimati u obzir;
 6. rok u kojem će studenti/kandidati biti izviješteni o rezultatu natječaja.

Prijave za natječaj primaju se do roka određenog natječajem.

Članak 9.

Temeljem uredno prispjelih prijava, povjerenstvo sastavlja klasifikacijski popis najvrsnijih kandidata koji će u slučaju potrebe biti pozvani pred stručno povjerenstvo radi razgovora.

U slučaju da se na natječaj za pojedinu stipendiju prijavi manje od 5 (pet) kandidata, smatrat će se da je natječaj poništen.

 IV. PRAVA I OBVEZE TOP STIPENDISTA

Članak 10.

Temeljem članka 8. st. 3. točke 5. Statuta Zaklade, Upravni odbor Zaklade donosi odluku o dodjeli top stipendije pobjedniku (u daljnjem tekstu: top stipendist), te se predmetna odluka dostavlja svim prijavljenim kandidatima na način propisan natječajem (putem e-maila, faxa ili poštom).

Natječajem se propisuje da li se predmetna Odluka ima objaviti i u tisku.

Top stipendistu se uz Odluku o dodjeli top stipendije dostavlja i poziv na sklapanje Ugovora o dodjeli top stipendije uz zahtjev za dostavom svih potrebnih podataka radi sklapanja predmetnog Ugovora.

Ugovor sadrži opis i način isplate top stipendije, te prava i obveze top stipendista.

Ugovor potpisuje Predsjednica Upravnog odbora sa svakim top stipendistom zasebno.

Ostala prava i obveze biti će utvrđena Ugovorom o dodjeli top stipendije.

Članak 11.

Top stipendist koji pored top stipendije ove Zaklade ostvari novčanu potporu ili stipendiju po drugoj osnovi, dužan o istome bez odgode pisanim putem izvijestiti Predsjednicu Zaklade.

               Upravni odbor Zaklade, uz suglasnost Predsjednice, ovlašten je iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, nakon prethodnog vijećanja pisanom Odlukom raskinuti Ugovor iz čl. 10. ovog Pravilnika.

Odluka o raskidu Ugovora stupa na snagu danom koji Upravni odbor odredi, te se ista dostavlja izabranom top stipendistu.

 

Utvrđuju se i sljedeće obveze top stipendista:

 1. u trenutku sklapanja Ugovora o stipendiranju dužan je Zakladi dostaviti pisanu izjavu da u trenutku sklapanja navedenog ugovora ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi;
 2. na dane svečane dodjele nastavnih stipendija, na poziv Zaklade obvezan je pristupiti svečanosti te sa novim dobitnicima stipendija i uzvanicima podijeliti vlastita iskustva i uspjehe u školovanju i karijeri;
 3. u životopisu (Curriculum Vitae – CV) navesti da je dobitnik vrhunske stipendije „Zaklade Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA“;
 4. odazvati se na poziv Zaklade za sudjelovanje na glazbenom koncertu ili na prigodnoj konferenciji jednom unutar 5 (pet) kalendarskih godina, s time da se Zaklada obvezuje pravovremeno uputiti pismeni poziv za sudjelovanje minimalno 6 (šest) mjeseci prije predviđenog datuma održavanja koncerta/konferencije, te osigurati troškove putovanja i smještaja top stipendista;
 5. obavijestiti Zakladu o svakoj promjeni osobnih podataka odnosno mjesta prebivališta;
 6. prilikom potpisivanja Ugovora o stipendiranju dostaviti Zakladi financijsko jamstvo (solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos od 50% vrijednosti dodijeljene top stipendije), u svrhu osiguranja ispunjenja ugovornih obveza iz točke 3. i 4. ovog stavka, koji uvjeti će biti detaljno određeni Ugovorom o dodjeli top stipendije;
 7. dužan je u pisanom obliku izvijestiti Zakladu o svim promijenjenim okolnostima iz ovog članka koje utječu na primjenu odredbi Ugovora o stipendiranju najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka tih okolnosti.

Ugovorna obveza Dobitnika stipendije istječe u roku od 5 (pet) godina od dana potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Po isteku 5 (pet) godina od sklapanja ugovora bjanko zadužnica iz stavka 4. točke 6. ovog članka vratit će se top stipendistu na njegov zahtjev, a u suprotnom će biti poništena po službenoj dužnosti.

Članak 12.

Top stipendist zadržava pravo na top stipendiju i za vrijeme mirovanja studija isključivo radi bolesti korisnika top stipendije,  o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti tijela Zaklade i dostaviti liječničku (bolničku) dokumentaciju.

Ukoliko su dani neistiniti podaci u postupku dodjele top stipendije ili u postupku sklapanja Ugovora i nakon sklapanja Ugovora, Upravni odbor nakon vijećanja donosi Odluku kojom utvrđuje povredu i pravne učinke iste na postupak dodjele top stipendije koja se automatski ukida, te o istoj izvješćuje nadležna sveučilišna upravna tijela.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Tumačenje Pravilnika, sukladno članku 8. st. 3. točke 2. Statuta  Zaklade, na prijedlog i uz suglasnost Predsjednice Upravnog odbora, daje Upravni odbor.

Sva pismena komunikacija održava se putem službene e-mail adrese Zaklade i e-mail adrese koju kandidati/top stipendisti dostave u natječajnoj dokumentaciji.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegova donošenja na sjednici Upravnog odbora.

 

Predsjednica Upravnog Odbora
MARISA SCIOLIS ŠKRAPIĆ

Copyright Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA" 2024

Izrada web stranica: Netlex